پتیشن

برای متوقف کردن جمهوری اسلامی ایران از ادامه اقدامات مجرمانه اش: پشتیبانی از دادگاه ایران تریبونال

لطفا به لینک زیر مراجعه کنید:
امضای پتیشنپشتیبانی

برای پشتیبانی از این سازمان ، لطفآ به لینک زیر مراجع کنید .