بایگانی وبلاگ

Bohrane Jahani – بحران جهانی

بحران جهانی و عواملی که موجب شکل گیری فاشیسم جدید، نفرت و تروریسم در جهان شده اند Die Weltkrise und Ihre Ursachen The World crisis اخیرا، دو کتاب به زبانهای آلمانی و انگلیسی انتشار داده ام که در آنها بطور

پست شده در کتاب